Obecná pravidla závodu

Závod Gumák je sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let. Jedná se o závod a osoba mladší 18 let musí při registraci odevzdat písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce.

Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého startovního čísla bere na vědomí, že:

 • disponuje požadovanými znalostmi o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu Gumák zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku
 • je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo přírodními zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;
 • si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce závod Gumák, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;
 • bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;
 • byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;
 • byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;
 • souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce závod Gumák, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;
 • bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;
 • souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;
 • závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;
 • závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play;
 • do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu, kteří mají řádně zaplacené startovnéZávodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

Pravidla registrace

Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu. Platba v hotovosti není možná.

registrovat do závodu